…

Nieuws Proces Heiligverklaring

nieuwste bericht bovenaan.

Heiligverklaring, datum bekend !!

4 maart 2022

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma, karmeliet, op 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de St. Pieter te Rome.

Voor ons Vrienden
is dit vreugdevolle bericht een bevestiging van wat wij altijd al vermoedden en hoopten. Meteen na het overlijden van Titus Brandsma in Dachau werd hij door talloze mensen reeds heilig genoemd. Deze stemmen zijn, ook na zoveel jaren, nooit verstomd. Dat zijn heiligverklaring juist nu mag plaats vinden, een tijd waarin de integriteit en de waarheid zo onder druk staan, is zijn voorbeeld van vrede en gerechtigheid een inspirerend voorbeeld.

Titus Brandsma is een voorbeeld
van een mens met een diep doorleefd geloof en godsvertrouwen, beproefd tot in het uiterste. In zijn rede "Het Godsbegrip" uit 1932 als Rector Magnificus zei hij:

"God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven. En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag. Zij zal zich dan ook in onze werken openbaren.’

Deze uitspraak is in het leven van Titus waar geworden. In zijn leven en sterven straalt Gods goedheid ons tegemoet. Hij stond steeds klaar om anderen te helpen. Ook nu ervaren veel mensen zijn steun en vertrouwen zij op zijn voorspraak. Zo is hij een waarachtig voorbeeld en inspiratie. Titus Brandsma, een heilige vriend.

 

Aankondiging heiligverklaring

23 februari 2022

Op vrijdag 4 maart komt de Consistorie bijeen en zal Paus Franciscus officieel de heiligverklaring aankondigen van Titus Brandsma. We hopen dat dan ook de datum van de officiële viering in Rome zal worden bekend gemaakt.


Volgende stap op weg naar heiligverklaring

25 november 2021

Het persbureau van de Heilige stoel laat vandaag het volgende weten:

Paus Franciscus heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen gemachtigd om een reeks decreten uit te vaardigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat tegen het geloof’ in het concentratiekamp Dachau werd vermoord.

Paus Franciscus heeft kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, toestemming gegeven om een reeks berichten bekend te maken over komende aankondigingen van de heiligverklaring van een aantal mannen en vrouwen. Als eerste van hen is Titus Brandsma genoemd. Het Vaticaanse persbureau legt uit dat aan Titus Brandsma een wonder wordt toegeschreven: de genezing van pater Driscoll.

Titus, geboren in 1881, was een Nederlandse theoloog, journalist en auteur die zich krachtig verzette en zich uitsprak tegen de anti-Joodse wetten die de nazi's vóór de Tweede Wereldoorlog in Duitsland hadden aangenomen. Hij was een priester in de orde van de Karmelieten. Hij werd in 1942 gearresteerd naar aanleiding van zijn reis langs de redactie van katholieke dagbladen om hen te stimuleren geen nazipropaganda te publiceren. Titus stierf van ontberingen en honger in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942. Paus Johannes Paulus II verklaarde Titus zalig in 1985 en zei dat hij "haat met liefde beantwoordde”.

+ De Vrienden zijn zeer verheugd met deze stap. De aankondiging van de heiligverklaring komt nu heel dichtbij. Titus Brandsma is voor ons niet alleen een martelaar die voor zijn geloof is gestorven. Zijn leven is //een getuigenis van grote goedheid, geworteld in een intieme omgang met God. Zijn leven en zijn geschriften zijn ook voor de hedendaagse mensen een bron van inspiratie en hoop.

Heiligverklaring Titus Brandsma weer een stap dichterbij

9 november 2021

De postulator van het generaal bestuur van de Karmelorde in Rome laat het volgende weten:

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan de Paus. Als de Paus de conclusies bevestigt, zal hij de consistorie bij elkaar roepen waarin hij de heiligverklaring aankondigt.

De Nederlandse Provincie van de Karmelieten is dankbaar voor de positieve resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de heiligverklaring van Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat het leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren.


Proces heiligverklaring in een nieuwe fase

25 mei 2021

Op 25 mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkend als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma.

Deze erkenning is na de verklaring van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus.

Het is nog moeilijk om een exacte datum te voorzien, ook gezien de coronapandemie, die alle heiligverklaringsprocessen vertraagd heeft. Toch verkeert het proces van Brandsma in de laatste fase.


Proces Heiligverklaring

Proces tot nu toe

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll, karmeliet, Florida USA, een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later. Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. In de afgelopen jaren is door artsen en juristen in Florida onderzoek gedaan naar de genezing van pater Driscoll, Dit onderzoek is afgerond. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn daarna naar Rome overgebracht.

Opnieuw heeft een commissie van medici, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, de medische documenten bestudeerd. Op 26 november 2020 heeft deze commissie erkend dat de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm., toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is.

pater Michael Driscoll, O.Carm.

De volgende stap op weg naar een mogelijke een heiligverklaring is dat een college van kardinalen en bisschoppen zich over deze zaak uitspreekt. Als zij er positief over oordelen zal het ter goedkeuring aan de paus worden voorgelegd. De paus roept vervolgens een speciale ceremoniële vergadering (een ‘consistorie‘) van kardinalen bijeen, waarin de heiligverklaring van Titus Brandsma wordt aangekondigd.

Over Heiligverklaring in de katholieke kerk

Soms blijft iemand nog jaren na zijn of haar dood in de gedachtenis van velen voortleven als heilige. Voor het bisdom waartoe die persoon behoorde, kan dat reden zijn om een grondig onderzoek in te stellen naar diens faam van heiligheid. Voorwaarde om daarmee te beginnen is dat een (rechts)persoon bereid is om op te treden als eiser (‘actor’) voor een eventuele zalig- en vervolgens heiligverklaring en de te verwachten proceskosten op zich wil nemen.

Bij Titus Brandsma was dat alles duidelijk het geval. Al spoedig na zijn dood in 1942 betrokken mensen hem bij hun gebed, aanvankelijk alleen in Nederland, later wereldwijd. In 1960 werd in Nijmegen zelfs een speciale kapel opgericht om Titus te gedenken, een functie die later is overgenomen door de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein. Al in 1955 installeerde de Bossche bisschop Mutsaerts volgens het protocol een speciale rechtbank met het oog op een latere zaligverklaring van Titus. Actor was de Nederlandse Karmel.

Dienaar Gods

Indien de faam van heiligheid voldoende blijkt, kan het onderzoek – nog steeds binnen het bisdom – worden voortgezet. Bij dit vervolgonderzoek worden alle relevante bronnen verzameld en worden eventuele getuigen gehoord; ook worden eventuele aan de voorspraak van de kandidaat- zalige toegeschreven wonderen, geanalyseerd.
Op 8 december 1957 werd Titus door de diocesane rechtbank aanvaard als ‘dienaar Gods’, ten teken dat het proces een vervolg kon krijgen in Rome.

Zaligverklaring

Na afronding van de diocesane werkzaamheden zet te Rome de Congregatie voor de Heiligverklaringen het proces voort. Deze dient eerst vast te stellen of de kandidaat-zalige heeft uitgeblonken in de goddelijke en de zedelijke deugden. Indien zij tot die vaststelling komt, brengt de Congregatie daarvan verslag uit aan de paus.

Indien de paus zich goedkeurend uitlaat over de dienaar Gods als kandidaat-zalige, vaardigt de Congregatie een officieel decreet uit over de deugden. Vanaf dat moment wordt de dienaar Gods ook wel ‘eerbiedwaardige’ genoemd. De Congregatie houdt zich tevens bezig met de verificatie van eventuele wonderen.

Nadat Johannes-Paulus II hieraan zijn goedkeuring had verleend rondde de Congregatie op 22 mei 1984 de zaak Titus Brandsma af met een omvangrijk slotdossier.

Als de Congregatie haar werk heeft gedaan, brengt een commissie van bisschoppen en kardinalen advies uit aan de paus. De vrijheid van de paus in deze zaken is groot; zo kan hij dispensatie verlenen voor de (toen minimaal twee) vereiste wonderen, met name wanneer de kandidaat-zalige een martelaar is. In de zaak van Titus Brandsma adviseerde de commissie om hem zalig te verklaren op grond van zijn ‘martelaarschap voor het geloof’.

Paus Johannes-Paulus II volgde het advies van de commissie met dispensatie van de twee vereiste wonderen. Op 3 november 1985 volgde Titus’ zaligverklaring in de Sint-Pieter te Rome.

Heiligverklaring

De heiligverklaring is een vervolg op de zaligverklaring, en vergt beduidend minder stappen. Een belangrijk vereiste is dat er na de zaligverklaring tenminste één (bewezen) wonder is gebeurd op voorspraak van de kandidaat-heilige. Tussen een zalige en een heilige bestaat een duidelijk verschil in rang: de gedachtenis van een zalige mag in principe alleen in de liturgie gevierd worden in één of enkele bisdommen, eventueel ook in kerkprovincies of mondiaal in de liturgie van religieuze orden en congregaties. Aan een heilige komt deze eer onverkort toe binnen de hele katholieke wereldkerk.© Stichting Vrienden van Titus Brandsma | Voorwaarden| Privacyverklaring| Colofon